Condicions generals

La venda de productes o serveis ha de complir els requisits legals mínims establerts a la legislació general, especialment en el recollit per aquestes condicions i les que les desenvolupin  o modifiquin, sota responsabilitat de cada establiment:

- Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
- Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSIC) que regula l’avís legal, la política de cookies, les comunicacions comercials i la vulneració del dret al honor i a la intimitat.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en adaptació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Regula la política de privacitat i els drets ARCOPOL.
- Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries modificada per la Llei 3/2014 de 27 de març on es regulen les condicions generals de la contractació.
- Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, modificat per la Llei 2/2019, d'1 de març, de regulació dels drets d’autor per creació de continguts i/o fotografies.

- Directiva (UE) 2019/2161 de Parlament Europeu i de Consell de 27 de novembre de 2019 per la qual es modifica la Directiva 93/13 / CEE de Consell i les directives 98/6 / CE, 2005/29 / CE i 2011 / 83 / UE del Parlament Europeu i de Consell, pel que fa a la millora de l'aplicació i la modernització de les normes de protecció dels consumidors de la Unió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).


Tot i així es defineixen un seguit de condicions específiques que han de complir els establiments que vulguin vendre els seus productes a través de la plataforma compraprop.rieradecaldes.com, d’ara endavant “la plataforma”.

L’establiment haurà d’emplenar a la plataforma l’apartat corresponent a condicions de venda del seu establiment.
Informació als consumidors

La identitat de l’empresari/ària: nom fiscal o raó social i nom comercial.

El domicili social i el lloc de realització de l’activitat, si no coincideixen.

El número de telèfon sense cost addicional i correu electrònic.

Les dades sobre l'autorització i les dades identificatives de l'autoritat competent, en cas d'exercir una activitat subjecta a un règim d'autorització administrativa prèvia o en règim de concessió (per exemple, benzineres, estancs, farmàcies...)

La descripció detallada especificant les característiques principals del bé o serveis.

El preu total dels béns o serveis, inclosos els impostos i taxes o, la forma de determinar el preu, si no pot calcular-se amb antelació, així com totes les despeses addicionals d’embalatge, transport, lliurament o qualsevol altra que pugui ser de càrrec del/la consumidor/a.  

Els procediments i terminis de pagament, lliurament dels bens o d’execució de la prestació dels serveis, de devolució i el sistema de tractament de las reclamacions.

La informació relativa a la no concurrència del dret de desistiment, i/o les  i circumstàncies en les que el/la consumidor/a perdrà aquest dret.

El recordatori de l’existència de la garantia legal de conformitat pels béns i serveis.

L’existència d'assistència postvenda al/la consumidor/a i garanties comercials, així com les seves condicions.


Comunicacions comercials


Els titulars del negoci són responsables del contingut i legalitat de les comunicacions comercials emeses en relació a les operacions realitzades des de la plataforma, independentment de la via de comunicació que facin servir.

En totes les comunicacions comercials, haurà de constar inequívocament aquesta finalitat.

S’haurà d’informar el dret d’oposar-se a rebre comunicacions comercials tant en el moment de recollida de dades com en cadascuna de les comunicacions que adreci.

A les comunicacions telefòniques, s’haurà d’indicar explícita i clarament, al principi de la conversa la identitat de l’empresari/a o identificar l’establiment i la finalitat comercial de la trucada.

En cap cas podran fer trucades comercials abans de les 9 hores ni després de les 21 hores, ni festius ni caps de setmana. Les trucades comercials hauran d’efectuar-se des d’un número de telèfon identificable.

Fer servir un sistema automatitzat de trucada sense intervenció humana o el telefax necessitarà el consentiment exprés previ del/a consumidor/a.

El/la consumidor/a podrà oposar-se a rebre ofertes comercials.


Política de privacitat
Utilitzem cookies

Fem servir cookies (pròpies i de tercers) amb diferents finalitats: perquè la web funcioni correctament, per mesurar l’audiència i per oferir-te continguts personalitzats.

Acceptar tot